Nyitólap Kapcsolat Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (az Általános Szerződési Feltételek a hozzá kapcsolódó mellékletekkel együtt a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon 1.1./ pontban meghatározott Szálláshely-szolgáltatás és/vagy ahhoz kapcsoló Kiegészítő Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésnek (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés), amelyet a B1237 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Római út 88., nyilvántartja a Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Cg.19-09-512560 cégjegyzékszám alatt, statisztikai számjel: 14061613-4110-113-19, adószám: 14061613-2-19, közösségi adószám: HU14061613), mint szolgáltató (a továbbiakban: a Szolgáltató) az igénybe vevővel (a továbbiakban: a Vendég) az 1.1./ pont szerinti Szolgáltatás tárgyában a 3.1./ pont szabályai szerint köt.

A Szolgáltató és a Vendég – figyelemmel a 3.2.1./ pontban és a 3.4./ pontban foglaltakra is - együtt a továbbiakban: a Felek, vagy bármelyikük külön-külön nem nevesítve, a továbbiakban: a Fél megnevezés alatt szerepel(nek) az ÁSZF-ben.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1./ Fogalom meghatározások

Az ÁSZF-ben és/vagy a Szolgáltatási Szerződésben használt egyes és az ÁSZF egyéb részeiben és/vagy a Szolgáltatási Szerződésben meg nem határozott fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek): a Vendéggel együtt érkező és a Szobában a Vendéggel együtt ott tartózkodó személy(ek), aki(k) a Vendéggel együtt a Szálláshely-szolgáltatást és/vagy a Kiegészítő Szolgáltatás(oka)t igénybe veszi(k). Amennyiben az ÁSZF a Vendégre utal, vagy a Vendégre hivatkozik, a Vendég alatt a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy(eke)t is érteni kell, kivéve, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik, vagy az ÁSZF-ből más nem következik.

Honlap: a Szolgáltató által üzemeltetett www.hotelbonvino.hu weboldal.

Kiegészítő Szolgáltatás: a szabadidő tartalmas eltöltéséhez, az egészségi állapot megőrzéséhez, a fizikai közérzet javításához a Szolgáltató által a Vendégei részére nyújtott, az adott típusú Szálláshely-szolgáltatásnak részét nem képező egyéb szolgáltatás, feltéve, hogy ilyet a Szolgáltató a Szolgáltatás időpontjában a Vendégek részére ajánl vagy biztosít (pl. a Szoba minibárjából való fogyasztás, masszázs és/vagy testkezelés, baby sitter igénybevétele, vezetett túra, transzfer). A Vendégek által egy adott időszakban igénybe vehető különböző fajtájú Kiegészítő Szolgáltatások körét a Szolgáltató a Honlapon teszi közzé, vagy a Vendégek kérésére, arról a Vendégeket a Szálláshely-szolgáltatás nyújtása előtt vagy alatt – attól függően, hogy a Kiegészítő Szolgáltatás(ok)ra vonatkozó igény mikor merül fel -, de minden esetben az igénybevétel előtt, külön tájékoztatja. A Kiegészítő Szolgáltatások köre az év különböző időszakaiban változik, illetve változhat, továbbá az ennek megfelelő Kiegészítő Szolgáltatásokat a Vendég a Szolgáltatási Szerződés létrehozásakor, vagy azt követően is igényelheti, beleértve a Szálláshely-szolgáltatás nyújtása időtartamát is.

Szálláshely-szolgáltatás: nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása a Szállodában, ezen szálláshely nyújtásával közvetlenül összefüggő egyéb szolgáltatások nyújtása, így az éttermi szolgáltatások biztosítása és a Szállodában található Wellness részleg használata mellett. A Szolgáltató egy időben különböző fajtájú Szálláshely-szolgáltatásokat nyújt. A Szálláshely-szolgáltatásnak a Kiegészítő Szolgáltatások nem képezik a részét, így azokra a Vendég az adott fajtájú Szálláshely-szolgáltatás részeként igényt sem formálhat. Ebből következik az is, hogy amennyiben valamely szolgáltatás (pl. büfévacsora) egy adott fajtájú Szálláshely-szolgáltatással közvetlenül összefüggő és ezért annak részét képező szolgáltatásnak minősül, úgy az nem jelenti azt, hogy ugyanezen szolgáltatás egy másik fajtájú Szálláshely-szolgáltatásnak is a részét képezné, ezért azt utóbbi esetben a Vendég a Szolgáltatóval létrejött megállapodása esetén csak Kiegészítő Szolgáltatásként tudja igénybe venni.

Szoba: a Szállodában kialakított kétágyas szoba, luxus szoba, két légteres apartman, nászutas lakosztály vagy családi lakosztály.

Szálloda: Hotel Bonvino Wine & Spa **** (8258 Badacsony, Park u. 22.).

Szolgáltatás: a Szálláshely-szolgáltatás általános vagy amennyiben a Szolgáltatási Szerződésben a Felek Kiegészítő Szolgáltatás(ok) nyújtásában is megállapodtak, úgy a Szálláshely-szolgáltatás és a Kiegészítő Szolgáltatás(ok) összefoglaló megnevezése.

Teljesítési Segéd: az adott Fél által a jogai gyakorlásához vagy a kötelezettségei teljesítéséhez igénybevett harmadik személy,

Wellness részleg: A Szálloda úszómedencét, jacuzzit, gyermekpancsolót, gőzkabint és szaunákat magában foglaló részlege, amihez napozóterasz tartozik.

1.2./ Irányadó jogszabályok

Az ÁSZF-ben és/vagy a Szolgáltatási Szerződésben külön nevesített jogszabályok alatt a következő jogszabályokat kell érteni, azzal, hogy az alábbi felsorolás nem jelent taxatív meghatározást, vagyis a Felek egymás közötti jogviszonyát nem kizárólag az alábbiakban hivatkozott jogszabályok rendezik:
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.),
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgáltatási tv.),
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogyasztóvédelmi tv.),
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tiltó tv.),
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.),
a helyi adókról szól 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.),
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szálláshely- szolgáltatási Korm. rendelet),
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló hatályos önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önkormányzati rendelet).

II. AZ ÁSZF IDŐBELI HATÁLYA, A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÉS AZ ÁSZF VISZONYA

2.1./ Az ÁSZF hatálya

2.1.1./ Az ÁSZF 2012. július 1. napján kerül a Szolgáltató által a Honlapon közzétételre.

Az ÁSZF a Honlapon történő közzététellel lép hatályba és az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a közzététel napján, vagy az azt követően létrejött Szolgáltatási Szerződésre, továbbá a 3.1.1./ pont szerinti, a Szolgáltatási Szerződés létrejöttét megelőzően bármelyik Fél által adott Ajánlat, illetve annak a másik Fél által történő elfogadása (Visszaigazolása), módosított tartalommal történő elfogadása vagy visszautasítása vonatkozásában, ahogy magára az Ajánlattételi Felhívásra is.

Az ÁSZF eltérő rendelkezés hiányában a Honlapon történt közzétételét megelőzően létrejött Szolgáltatási Szerződésre nem alkalmazható, míg az ÁSZF közzétételét megelőző egyoldalú nyilatkozatokra – így a 3.1.1./ pont szerinti Ajánlatra vagy Ajánlattételi Felhívásra - csak akkor alkalmazható, ha a Felek abban kifejezetten megállapodtak.

2.1.2./ A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan bármikor írásban módosítani, amely módosult ÁSZF hatálybalépésére és alkalmazására a 2.1.1./ pont rendelkezései megfelelően irányadóak.

2.1.3./ A Szolgáltató csoportos szálláshely-szolgáltatás nyújtására irányuló igény esetén, az ÁSZF erre vonatkozó szabályaitól eltérve, jogosult a Szolgáltatási Szerződés létrehozását ahhoz a feltételhez kötni, hogy a 4.1./ pont szerinti Ellenérték, illetve annak legalább a csoportos Szálláshely-szolgáltatás nyújtására vonatkozó teljes Ellenérték-része, vagyis a Szoba Árak a Szolgáltató részére előre, a 3.2.1./ pontban meghatározott Érkezés Napját megelőzően megfizetésre kerüljön, továbbá egyébként is jogosult arra, hogy csoportos Szálláshely-szolgáltatási igény felmerülése esetén – az igény jellegétől is függően - az ÁSZF-től eltérő szerződési feltételeket határozzon meg.

2.2./ A Szolgáltatási Szerződés és az ÁSZF viszonya

2.2.1./ Az ÁSZF és a Szolgáltatási Szerződés – a Honlapra és az egyéb formájú közzétételre irányadó 3.2.1./ pont szerinti szabályok alkalmazása mellett - (együtt a továbbiakban: Szerződés) a Felek valamennyi nyilatkozatát tartalmazza, kivéve, ha a Felek a Szerződés kapcsán további megállapodást kötnek. Amennyiben a Felek a Szolgáltatási Szerződésben vagy az egyéb megállapodásukban a jelen ÁSZF-től kölcsönös akarattal eltérnek, úgy a Felek a Szolgáltatási Szerződésben vagy az egyéb megállapodásukban foglaltakat tekintik irányadónak.

2.2.2./ Amennyiben a Vendég maga is rendelkezik általános vagy egyéb szerződési feltételekkel, akkor a Vendég általános vagy egyéb szerződési feltételei a Felek jogviszonyában csak akkor alkalmazhatóak, ha a Vendég a Szolgáltatót a Szolgáltatási Szerződés létrejöttét megelőzően az általános vagy egyéb szerződési feltételeiről írásban tájékoztatta, és azokat a Szolgáltató megismerte, amelynek eredményeként a Vendég általános vagy egyéb szerződési feltételeit a Szolgáltató kifejezetten és írásban elfogadta. Ez esetben a Feleknek rendelkezniük kell arról is, hogy ellentmondás esetén a Felek jogviszonyában az ÁSZF, a Szolgáltatási Szerződés, a Felek egyéb megállapodása és/vagy a Vendég általános vagy egyéb szerződési feltételei közül melyiknek a rendelkezései irányadóak és alkalmazandóak.

2.2.3./ Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés és/vagy a Felek egyéb megállapodása esetlegesen nem az ÁSZF-ben rögzített fogalmi meghatározásokat alkalmazza, azonban a Szolgáltatási Szerződés és/vagy a Felek egyéb megállapodása, valamint az ÁSZF között ellentmondás nincs, úgy a Szolgáltatási Szerződés és/vagy a Felek egyéb megállapodása egyes fogalmait az ÁSZF-re, míg az ÁSZF fogalmi meghatározásait a Szolgáltatási Szerződésre és/vagy a Felek egyéb megállapodására megfelelően alkalmazni kell.

2.2.4./ A Szerződés létrejöttével a Felek valamennyi, az adott Szerződésre vonatkozó, az adott Szerződés létrejöttét megelőző korábbi megállapodása vagy nyilatkozata, a Felek egyéb megállapodása kivételével – feltéve, hogy ez utóbbit a Felek alkalmazni rendelik -, hatályát veszti, amely rendelkezés értelemszerűen az ÁSZF-re nem vonatkozik, az ugyanis a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

III. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TARTALMA

3.1./ A Szolgáltatási Szerződés létrejötte

3.1.1./ A Szolgáltatási Szerződés a Felek között különböző formában jöhet létre, és amennyiben

a Szolgáltatási Szerződés szóban kerül megkötésre, úgy az akkor jön létre, amikor az egyik Fél ajánlatát (a továbbiakban: Ajánlat) a másik Fél szóban – így akár telefonon – visszaigazolja (a továbbiakban: Visszaigazolás), míg ha
a Szolgáltatási Szerződés írásbeli alakban, illetve e-mail útján kerül megkötésre, úgy az akkor jön létre, ha a Vendég írásbeli alakban, illetve – akár a Honlapon keresztül - e-mail útján megküldött Szolgáltatási Szerződés létrehozására irányuló Ajánlatát a Szolgáltató írásbeli alakban, illetve e-mailen Visszaigazolja, vagy
a Vendég által a Szolgáltatóhoz írásbeli alakban, illetve – akár a Honlapon keresztül - e-mail útján intézett ajánlattételi felhívásra (a továbbiakban: Ajánlattételi Felhívás) a Szolgáltató által a Vendég részére írásbeli alakban, illetve e-mail útján adott Ajánlatot a Vendég írásbeli alakban, illetve e-mail útján Visszaigazolja, azzal, hogy a Szolgáltató által a Honlapon közzétett és az 5.3./ pontban részletezett, az adott időszakban igénybe vehető különböző fajtájú Szálláshely-szolgáltatások és/vagy Kiegészítő Szolgáltatások nyújtására vonatkozó tájékoztatások, akciók és kedvezmények kifejezetten a Szolgáltató Ajánlattételi Felhívásának minősülnek.

Amennyiben egy Ajánlatra adott Visszaigazolás az Ajánlattól eltérő tartalmú, úgy az eltérő tartalmú Visszaigazolást a másik Félnek ahhoz, hogy a Szolgáltatási Szerződés létrejöjjön, el kell fogadnia, míg amennyiben az Ajánlattól eltérő tartalmú Visszaigazolást az Ajánlatot adó Fél módosított tartalommal fogadja el, úgy az részéről új Ajánlatnak minősül, amit egy újabb Visszaigazolás útján a másik Félnek a Szolgáltatási Szerződés létrejöttéhez el kell fogadnia. A fenti rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell az újabb eltérő tartalmú Visszaigazolásokra és az azokra vonatkozó újabb módosított tartalmú Ajánlatokra is.

3.1.2./ A Szolgáltató szóbeli Ajánlata esetén a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik, ha azt a Vendég nyomban el nem fogadja.

Írásbeli, illetve e-mailen küldött Ajánlat esetén a Szolgáltató Ajánlathoz való kötöttsége az Ajánlat Vendéggel való közlését követő 24 óráig áll fenn, feltéve, hogy ezen 24 órás határidő alatt az Ajánlatban meghatározott időpontra az Ajánlatban szereplő üres Szoba típussal/típusokkal a kívánt számban a Szolgáltató mindvégig rendelkezik. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége a fenti 24 órás határidő lejárta előtt is megszűnik, ha az Ajánlatban meghatározott időpontra az Ajánlat szerinti Szoba típussal vagy kívánt számú Szobával - más Vendéggel, illetve Vendégekkel való Szolgáltatási Szerződés létrehozására tekintettel – a Szolgáltató már nem rendelkezik, ezen egyéb Vendéggel, illetve Vendégekkel való Szolgáltatási Szerződés létrehozásával egyidejűleg. Erre is tekintettel a Szolgáltató ajánlati kötöttséget bármely vele Szolgáltatási Szerződést létrehozni kívánó Vendéggel szemben csak korlátozott formában vállal, minthogy a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés létrejöttéig a rendelkezésére álló Szobákat szabadon értékesíti.

A Vendég által a Szolgáltatóhoz intézett Ajánlattételi Felhívás vagy Szolgáltatási Szerződés létrehozására irányuló Ajánlat esetén, a Szolgáltatót előbbi esetben Ajánlat adási, míg utóbbi esetben Visszaigazolási és így Szolgáltatási Szerződés létrehozására irányuló kötelezettség, már csak a Szálloda változó telítettségére tekintettel, sem terheli, azonban a Szolgáltató a hozzá érkező megkeresésekre, szóbeli megkeresés esetén azonnal, míg írásbeli, illetve e-mail útján való megkeresés esetén legkésőbb 24 órán belül válaszol.

Ha az érintett Fél a másik Fél Ajánlattételi Felhívását, illetve Szolgáltatási Szerződés létrehozására irányuló Ajánlatát, vagy eltérő tartalmú Visszaigazolását esetlegesen visszautasítja, vagy pedig arra nem nyilatkozik, úgy a Felek között Szolgáltatási Szerződés nem jön létre, azaz a nyilatkozat elmaradását nem lehet elfogadásnak tekinteni és erre tekintettel a Szolgáltatási Szerződés létrejötteként értékelni.

3.1.3./ Amennyiben a Felek között esetlegesen vita alakul ki a Szerződés létrejötte, és/vagy annak tartalma, illetve a Szerződés szerződésszerű teljesítéssel való vagy teljesítés nélküli megszűnése vonatkozásában, úgy a Szerződés létrejöttét, és/vagy annak tartalmát, illetve a Szerződés szerződésszerű teljesítéssel való vagy teljesítés nélküli megszűnését – az ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában - az a Fél köteles igazolni és esetleges jogvita esetén bizonyítani, aki a Szerződés létrejöttére és/vagy annak meghatározott tartalmára, illetve a Szerződés szerződésszerű teljesítéssel való vagy teljesítés nélküli megszűnésére hivatkozik, függetlenül attól, hogy az szóban vagy pedig írásban, illetve e-mail útján jött-e létre, illetve írásbeli alak esetén attól, hogy a Szolgáltatási Szerződés a teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek esetlegesen nem felel meg.

3.1.4./ Amennyiben a Vendég Ajánlattételi Felhívása vagy Ajánlata legalább a 3.2.1./ pont szerinti adatokat nem tartalmazza, úgy Ajánlat adása vagy a Vendég Ajánlatának a Visszaigazolása helyett – amennyiben annak a feltételei egyébként fennállnak – a Szolgáltató jogosult a Vendéget a szükséges adatok közlésére felhívni, azzal, hogy a Szolgáltató ezen felhívására a 3.1.2./ pont rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

3.2./ A Szolgáltatási Szerződés tartalma

3.2.1./ A Szolgáltatási Szerződés eltérő rendelkezés hiányában legalább tartalmazza

a Szálláshely-szolgáltatás időpontját, vagy időtartamát, azaz az érkezés napját (a továbbiakban: Érkezés Napja) és a távozás napját (a továbbiakban: Távozás Napja),
a Vendég nevét, email-címét, lakcímét és telefonszámát, a Vendéggel érkező és Együtt Ott Tartózkodó Személyek számát,
a Szálláshely-szolgáltatás fajtáját – beleértve a kívánt Szoba típusát és az ellátás módját - vagy amennyiben több Szálláshely-szolgáltatás igénybevételére kerül sor, úgy a Szálláshely-szolgáltatások számát és különböző fajtájú Szálláshely-szolgáltatások igénybevétele esetén a Szálláshely-szolgáltatások számát a Szálláshely-szolgáltatás fajtáira külön lebontva,
a 4.1./ pont szerinti Ellenérték Vendég által kívánt megfizetési módját,

továbbá jellegétől függően,

amennyiben a Vendég és a költségviselő (a továbbiakban: Költségviselő) személye nem azonos, úgy a Költségviselő (cég)nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve cég esetében a Költségviselő adószámát, azzal, hogy ez esetben eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltatási Szerződést is a Költségviselővel hozza a Szolgáltató létre, vagy
ha babaágy Szobában való elhelyezésére vonatkozó igény merül fel, úgy ezt a körülményt, az igényelt babágy szám megjelölése mellett, vagy
akadálymentes Szobára vonatkozó igény esetén, az akadálymentes Szobára vonatkozó igényt, illetve
az igényelt Kiegészítő Szolgáltatás(oka)t, ha a Kiegészítő Szolgáltatás(oka)t a Vendég már a Szálláshely-szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt ismeri, vagy
a Vendég arra vonatkozó tájékoztatását, hogy a Szolgáltató Honlapjára hogyan talált rá, illetve
a Vendég a Szolgáltató hírlevelére fel iratkozik-e, azzal, hogy amennyiben a Felek a Szálláshely-szolgáltatás 4.1./ pont szerinti Szoba Árát, és a Szálláshely-szolgáltatásban foglalt, annak részét képező szolgáltatásokat, továbbá amennyiben Kiegészítő Szolgáltatás(ok) igénybevételére kerül sor, úgy az(ok) tartalmát és 4.1./ pont szerinti Külön Díjait a Szolgáltatási Szerződésben külön nem rögzítik, úgy a Szoba Árra és a Szálláshely-szolgáltatásban foglalt, annak részét képező szolgáltatásokra a Honlapon a Szolgáltató által az adott időszakra közzétett Szoba Ár és Szálláshely-szolgáltatás részét képező szolgáltatások az irányadóak, míg
az igénybevett Külön Szolgáltatások tartalmára és Külön Díjaira – attól függően, hogy azok a Szolgáltató által hol kerültek közzétételre, így különösen a Honlapon, a Szobában (pl. a minibárban elhelyezett italok és egyéb termékek ára), az Étteremben (a’ la carte étkezés ára), a Borbárban (a Borbárban fogyasztható borok árai), a Wellness részlegben (masszázsok és testkezelések árai), illetve a szálloda recepcióján kiírt programok (borkóstolók, túrák) – azok a díjszabások irányadóak és azokkal a tartalmakkal, ahol azok közzétételre kerültek, amelyek az erre vonatkozó részükben a Felek minden további nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a Szolgáltatási Szerződés részévé válnak.

3.2.2./ A Felek kölcsönös és egybehangzó akaratuk alapján jogosultak, akár a Szolgáltatás nyújtásának a megkezdését megelőzően, akár a Szolgáltatás nyújtásának az ideje alatt – pl. a Vendég által igényelt Külön Szolgáltatás(ok)ra figyelemmel – a Szolgáltatási Szerződésüket akár egymást követően több alkalommal is módosítani, amely esetben az akár többször is módosított Szolgáltatási Szerződést kell a Szolgáltatási Szerződés alatt érteni. A Szolgáltatási Szerződés módosítására a Szolgáltatási Szerződés létrejöttére vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak.

3.3./ A Szolgáltatási Szerződés és így a Szerződés létrejöttével

a./ a Szolgáltató vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott Szálláshely-szolgáltatást és amennyiben ilyen(ek) a Szerződésben meghatározásra kerül(nek), úgy a Szolgáltatási Szerződés szerinti Kiegészítő Szolgáltatás(oka)t a Szerződés szerint nyújtja a Vendég és a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) részére, míg

b./ a Vendég vállalja, hogy a Szolgáltatást a vele Együtt Ott Tartózkodó Személlyel együtt igénybe veszi és annak 4.1./ pont szerinti Ellenértékét a Szolgáltató részére megfizeti,

a Szerződésben nevesített jogok, illetve kötelezettségek Szolgáltató és Vendég általi Szerződésnek megfelelő gyakorlása, illetve teljesítése mellett, azzal, hogy a Vendég a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) magatartásáért felelőséggel tartozik.

3.4./ Amennyiben a Költségviselő és a Vendég, valamint a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) személye egymástól elválik, úgy a 3.2.1./ pontjára is figyelemmel, ez esetben a Szerződést a Ptk. 233. §-a szerinti harmadik személy javára szóló szerződésnek kell tekinteni. Ebben az esetben a Szolgáltatásra – a Szolgáltató által esetlegesen visszatérítendő és a Költségviselő által már megfizetett Ellenérték vagy Ellenérték-rész kivételével – a Vendég, illetve a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) válnak jogosulttá, ezt a Felek a Szolgáltatási Szerződés erre vonatkozó kifejezett rendelkezése hiányában is, a Szerződés létrejöttével kikötik. Amennyiben a Szerződést harmadik személy javára szóló szerződésnek kell tekinteni, úgy a Vendéget és a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(eke)t a javukra kikötött jogról a Költségviselő köteles értesíteni, amely értesítés esetleges elmaradásából származó mindennemű költség és kár – így a 9.2.1./ pont szerinti jogkövetkezmények alkalmazása is - a Költségviselőt terhelik.
Az Ellenértékkel vagy az Ellenérték-résszel kapcsolatos kötelezettségek és jogok, a kikötött jogról való értesítést követően is a Költségviselőt terhelik, illetve illetik.

Amennyiben egy vagy több Kiegészítő Szolgáltatás Külön Díját a Költségviselő a létrejött Szerződés alapján nem vállalja viselni, úgy erre vonatkozóan a Szolgáltató a Vendéggel külön Szolgáltatási Szerződést hoz létre, amely Szolgáltatási Szerződésnek az ÁSZF az erre vonatkozó részében elválaszthatatlan részévé válik. Az így felmerülő Külön Díj(aka)t a Vendég köteles a Szolgáltató részére, azok esedékességekor megfizetni, ahogy az 5.2./ pont szerinti Többlet Használati Díjat is, kivéve, ha ez utóbbit a Költségviselő, annak esedékesességekor a Szolgáltató részére megfizeti.

IV. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉBEN A SZOLGÁLTATÓT ILLETŐ ELLENÉRTÉK, ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE

4.1./ A Vendég a Szolgáltatás ellenértékét (a továbbiakban: Ellenérték, míg annak bármely része a továbbiakban: Ellenérték-rész) banki átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával vagy érvényes és sérüléstől mentes, kizárólag a Vendég vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy nevére kiállított Üdülési csekk, Széchenyi Pihenő Kártya vagy Erzsébet utalvány útján jogosult és egyben köteles, legkésőbb a Távozás Napján kiegyenlíteni. Az Ellenérték két részből áll,

  • a Szálláshely-szolgáltatás árából (a továbbiakban: Szoba Ár), amely magában foglalja a Szálláshely-szolgáltatás nyújtásával közvetlenül összefüggő, annak részét képező szolgáltatások ellenértékét is, illetve amennyiben az 5.2./ pont szerinti Többlet Használati Díj fizetési kötelezettség merül fel, úgy a Többlet Használati Díjat is, és
  • a Vendég és/vagy az Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) által igénybevett Külön Szolgáltatás(ok) díjából (a továbbiakban: Külön Díj(ak), attól függően, hogy egy vagy több Külön Szolgáltatás igénybevételére került-e sor).

A Vendég jogosult arra, hogy az Ellenértéket egynél több fizetési mód igénybevétele útján egyenlítse ki, míg köteles arra, amennyiben a Vendég által választott fizetési mód útján a hatályos jogszabályi előírások alapján az Ellenérték, illetve annak egy meghatározott Ellenérték-része – különösen Kiegészítő Szolgáltatás(ok) igénybevétele esetén - nem egyenlíthető ki. A Szolgáltató a Vendég kérésére a Vendéget előre tájékoztatja a Vendég által tervezett fizetési módok elfogadásának lehetőségeiről.

A 3.2.1./ pont rendelkezései szerint meghatározott Szoba Árak és/vagy Külön Díjak kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a mindenkor hatályos ÁFA összeget magukban foglalják, azzal, hogy a Szoba Árak és/vagy a Külön Díjak nem tartalmazzák azon adót, költséget vagy egyéb díjat – így különösen, de nem kizárólagosan az idegenforgalmi adót, a parkolás díját, stb. – amit a Szolgáltató a Szoba Árak és/vagy a Külön Díjak közzétételekor így kifejezetten meghatároz.

4.2./ Amennyiben a Vendég a Szolgáltatás Ellenértékét, vagy annak egy Ellenérték-részét banki átutalás útján kívánja megfizetni, úgy a Szolgáltatási Szerződés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában, annak úgy köteles eleget tenni, hogy az így megfizetni kívánt Ellenérték vagy Ellenérték-rész legkésőbb az Érkezés Napján a Szolgáltató bankszámláján maradéktalanul jóváírásra is kerüljön.

A Szolgáltató által elfogadott bankkártya típusokat a Szolgáltató a Honlapon teszi közzé. A Vendég jogosult az Ellenértéket, vagy annak egy Ellenérték-részét a Szolgáltatónak euróban, amerikai dollárban vagy svájci frankban is megfizetni, azzal, hogy ez esetben a Szálloda recepcióján a fizetés napján közzétett és a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott átváltási árfolyam az irányadó a magyar forintban kifejezett Ellenérték euróra, amerikai dollárra vagy svájci frankra való átváltása során. Az Ellenérték egyéb külföldi pénznemben való Vendég általi teljesítése a Felek megállapodásának a függvénye, amelyre a Szolgáltatási Szerződés módosításának a 3.2.2./ pontban meghatározott szabályait kell megfelelően alkalmazni.

4.3./ A Szolgáltatót a Szálláshely-szolgáltatásból fakadó, illetve ahhoz kapcsolódó Ellenértékre vonatkozó követelése biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azokon a dolgain, amelyeket a Szállodába magával vitt.

4.4./ A Szolgáltatót illető Ellenértékről a Szolgáltató a hatályos jogszabályok előírásai szerint számlá(ka)t állít ki.

V. A SZERZŐSÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1./ A Szerződés a Szálláshely-szolgáltatás sajátos jellege folytán mindig határozott időre jön létre, határozatlan idejű Szerződés létrejötte kizárt.

5.2./ A Vendég és a vele érkező Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) a Szálláshely-szolgáltatásnak megfelelő Szobát az Érkezés Napján 15.00 órától jogosultak elfoglalni és a Távozás Napján legkésőbb 11.00 óráig kötelesek elhagyni.

Abban az esetben, amennyiben a Vendég és az Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) a Szobát esetlegesen határidőben nem hagyják el, úgy a Szolgáltató a Vendéggel szemben a Szoba további használatért a Szoba Áron felül többlet használati díjat (a továbbiakban: Többlet Használati Díj) jogosult érvényesíteni, amelynek mértékét a Szolgáltató a Honlapon teszi közzé. A Többlet Használati Díjat, amennyiben annak fizetési kötelezettsége merül fel, a Szoba Ár részeként köteles a Vendég a Szolgáltató részére megfizetni.

A Vendég köteles a Szálláshely-szolgáltatás igénybevételének a megkezdését megelőzően bejelentő lapot (a továbbiakban: Regisztrációs Kártya) kitölteni és a személyazonosságát megfelelően igazolni.

5.3./ Az aktuális, adott időszakban igénybe vehető különböző fajtájú Szálláshely-szolgáltatások és/vagy Kiegészítő Szolgáltatások nyújtására vonatkozó tájékoztatásokat, azok tartalmának meghatározása mellett, továbbá akciókat és kedvezményeket – ideértve az esetleges családi és gyermek kedvezményeket is - a Szolgáltató a Honlapon teszi közzé vagy az Ajánlatában, illetve az esetleges eltérő tartalmú írásbeli Visszaigazolásában közli a Vendéggel, illetve Kiegészítő Szolgáltatások esetében az ezekre vonatkozó igények függvényében, azokról a Szálláshely-szolgáltatás nyújtása előtt vagy alatt, de minden esetben az igénybevétel előtt, a Vendégeket kérésükre tájékoztatja.

A Szolgáltató Külön Szolgáltatásaként megjelenő egyes programajánlatok csak akkor kerülnek a Szolgáltató által megtartásra, ha meghatározott minimum létszámú Vendég arra jelentkezik, amely programajánlatok ilyen jellegére a Kiegészítő Szolgáltatás meghirdetésekor a Szolgáltató a figyelmet külön is felhívja.

5.4./ A Szolgáltató a Szálláshely-szolgáltatást és a Kiegészítő Szolgáltatás(oka)t, amennyiben azok a Szállodában kerülnek nyújtásra, a Szerződés szerint a Szálloda besorolásának megfelelő színvonalon a vonatkozó jogszabályi előírások szerint és a Szolgáltatótól elvárható legmagasabb szakmai színvonalon nyújtja.

5.5./ A Szálláshely-szolgáltatás nyújtásának az ideje alatt a Szállodában Szálláshely-szolgáltatást igénybevevő Vendég és a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) jogosultak a Szálloda Wellness részlegének a használatára – a wellness házirend betartása mellett.

5.6./ A Szálláshely-szolgáltatás igénybevétele után, amennyiben a Vendég és a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) a Szállodát elhagyják – kijelentkeztek -, úgy a Szoba kulcsát a Szálloda recepcióján kötelesek leadni.

5.7./ A Szálloda működésének alapvető szabályait, így a dohányzásra, a Wellness részleg használatára, az Étterem és a Borbár nyitva tartására, a bevihető háziállatokra, stb. vonatkozó rendelkezéseket a Szálloda házirendje (a továbbiakban: Házirend) tartalmazza, amely Házirend jól látható és könnyen hozzáférhető módon a Szállodában mindenki számára szabadon megismerhető, de arról a Szolgáltató kérésre – akár a Szerződés létrejötte előtt - külön is felvilágosítást nyújt. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Házirendet több részre bontva tegye megismerhetővé (pl. a Wellness részleg használatára vonatkozó Házirendet csak a Wellness részlegben függessze ki.)
A Vendég és az Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) kötelesek a Házirendet betartani.

5.8./ A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy 14 éven aluli gyermek csak nagykorú személy felügyelete mellett tartózkodjon a Szálloda bármely helységében, beleértve a Szobát vagy a Szálloda Wellness részlegét is.


VI. PANASZKEZELÉS, VÁSÁRLÓK KÖNYVE, HATÓSÁGI FELÜGYELET

6.1./ A Vendég vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) (a továbbiakban: Panaszos) a Szálláshely-szolgáltatás ideje alatt felmerülő, a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó esetleges panaszt (a továbbiakban: Panasz) –attól függően, hogy a Vendég és a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) részére a Szálláshely-szolgáltatás a Szállodában kerül-e nyújtásra –

  • a Szálloda recepcióján legkésőbb a Távozás Napján szóban, vagy
  • írásban, a Szolgáltató Honlapon meghatározott elérhetőségein, ide értve a Szálloda recepcióját is, akár a Vásárlók Könyvébe való beírással

közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli Panaszt köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Panaszos a szóbeli Panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a szóbeli Panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról köteles haladéktalanul jegyzőkönyvet felvenni és annak egy másolati példányát a Panaszosnak átadni. Ha a szóbeli Panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a szóbeli Panaszról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát a Panaszosnak átadja, tájékoztatva egyben a Panaszost a szóbeli Panaszra való válaszadás várható időpontjáról is, azzal, hogy egyebekben a Szolgáltató az ilyen Panaszok esetében az írásbeli Panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. Az írásbeli Panaszt a Szolgáltató, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb annak a Szolgáltatóval való közlését követő 30 napon belül köteles írásban megválaszolni.

A Szolgáltató a Panaszt elutasító álláspontját a Panaszos részére indokolni köteles és az ezzel kapcsolatos írásbeli válaszának másolati példányát 3 évig megőrzi. A Panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a Panaszost – akár a felvett jegyzőkönyvbe foglaltan - írásban tájékoztatja arról, hogy Panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását jogosult kezdeményezni, egyidejűleg megjelölve az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület levelezési címét is.

A Szolgáltató a Szállodában jól látható és olvasható módon a Vendégeket külön tájékoztatja a székhelyéről, a Panaszok ügyintézésének módjáról, valamint a Panaszok közlése érdekében a Szolgáltató levelezési és elektronikus levelezési címéről, valamint telefonszámáról.

6.2./ A Szállodában jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a jogszabályi előírásoknak megfelelő vásárlók könyve (a továbbiakban: Vásárlók Könyve) került elhelyezésre, amely Vásárlók Könyvébe a Vendégek bejegyezhetik a Szálloda működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos Panaszaikat és javaslataikat.

6.3./ A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos hatósági felügyelet ellátására, illetve elsőfokú eljárás lefolytatására – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – jellegétől függően Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.), illetve a Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) jogosult.

VII. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

7.1./ A Szolgáltató felelős azért a kárért, amelyet a Vendég dolgainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy a kárt a Szálloda alkalmazottainak és egyéb Vendégeinek körén kívül álló elháríthatatlan ok vagy a Vendég maga okozta. A felelősség azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a Vendég a Szállodában kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szálloda olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy egyébként a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint a Szolgáltató felelősséggel tartozik, amely utóbbi esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. (A szálloda szolgáltatásai közé tartoznak a szobai széfek, amelyek a szálloda részéről nem képezik kártérítési felelősség alapját.)
A kártérítés mértéke a napi Szoba Ár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb, azzal, hogy nem terjed ki a korlátozás arra az esetre, ha a Vendég bizonyítja, hogy a Szolgáltató nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, valamint az értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért való felelősségre.

A Vendég az őt ért kárt köteles a Szolgáltatónak a szükséges adatok meghatározása mellett haladéktalanul bejelenteni, amely bejelentési kötelezettség esetleges elmulasztása esetén a Szolgáltató a Vendéget ért kárért az általános szabályok szerint tartozik felelősséggel, de a bizonyítás sikertelenségének a következménye a Vendéget terheli.

7.2./ A Szálloda Wellness részlege tekintetében a 7.1./ pont szerinti felelősségi szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Szolgáltató felelőssége csak az olyan dolgokra terjed ki, amelyeket a Vendégek a Wellness részlegbe rendszerint magukkal szoktak vinni, továbbá ha megfelelő hely áll a Vendégek rendelkezésére dolgaik megőrzése céljából, a Szolgáltató csak az itt elhelyezett dolgokban esett kárért tartozik felelősséggel. A Szolgáltató Wellness részleggel kapcsolatos felelősségének e korlátozásai figyelmen kívül maradnak, ha a Vendég bizonyítja, hogy a Szolgáltató nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

7.3./ A 7.1./ és a 7.2./ pont szerinti körön kívül eső és a Szálloda esetleges hiányosságaiból eredő kárért való felelősség a Szolgáltatót akkor terheli - feltéve, hogy azt nem a szerződésszegésen kívül vagy a szerződésszegéssel okozott kár szabályai szerint kell megítélni -, ha a karbantartásra vonatkozó szabályokat a Szolgáltató megsértette és/vagy a karbantartás során a károk megelőzése érdekében a Szolgáltató nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A karbantartásra vonatkozó szabályok betartását és azt, hogy a karbantartás során a károk megelőzése érdekében a Szolgáltató úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, a Szolgáltató köteles kétség esetén bizonyítani. A Szolgáltató szerződésszegésen kívüli vagy a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségére a Ptk. szabályai irányadóak.

A Szolgáltató jelen pont szerinti kártérítési felelőssége a 7.1./ pontban meghatározott összeg erejéig áll fenn, amely korlátozást a Szolgáltatás Ellenértékének a mértéke és megfizetésének a módja, mint a Vendég részére a Szolgáltató által biztosított előny, kifejezetten kiegyenlíti.

7.4./ A Szolgáltató jogosult a Szállodában olyan helyeket meghatározni, ahova a Vendég és/vagy vele Együtt Ott Tartózkodó Személy nem jogosult belépni, amely helyeken bekövetkezett esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azokat ugyanis olyan károknak kell tekinteni, amit a Vendég és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy maga okozott.

7.5./ A Vendég mindazon károkért felelősséggel tartozik, amelyeket a Vendég és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy, így a Vendég felelőssége alá tartozó személy a Szolgáltatónak vagy egyéb harmadik személynek okoz, függetlenül attól, hogy a károsult az őt ért kár megtérítését a Szolgáltatótól követeli.

VIII. ADATKEZELÉS

8.1./ A Szolgáltató a Htv. alapján idegenforgalmi adó beszedésére köteles, és mint ilyennek az Önkormányzati rendelet alapján az általa beszedett adóról, az adó alapjának és összegének a megállapítására alkalmas nyilvántartást (a továbbiakban: Nyilvántartás) kell vezetnie.

A Nyilvántartásnak tartalmaznia kell a Vendég és a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, útlevelének, vagy személyi igazolványának számát, az Érkezés Napját és a Távozás Napját, a Szállodában eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint az adó összegét és a Vendég és az Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) aláírását. A Szolgáltató Önkormányzati rendeleten alapuló fenti adatkezelése kötelező adatkezelésnek minősül, amely adatkezelés célja, feltételei, a kezelendő adatok köre, megismerhetősége és az adatkezelés időtartama az Önkormányzati rendeleten alapul.

8.2./ A Szolgáltató az Önkormányzati rendelet által meghatározott kötelező adatkezelés körén kívül eső, a Vendég Szolgáltatási Szerződés létrehozására irányuló Ajánlattételi Felhívása, Ajánlata vagy Visszaigazolása és a Vendég és/vagy az Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) regisztrációja során a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Vendég és/vagy az Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) részletes tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott írásbeli hozzájárulása alapján kezeli, amely írásbeli hozzájárulást a Vendég és/vagy az Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) által a regisztráció során kitöltött Regisztrációs Kártya tartalmazza. A Szolgáltató a Vendégtől és/vagy az Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek)től különleges adatot nem kér, így a Szolgáltató különleges adatot nem kezel.

8.3./ A Vendég és/vagy az Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) a Regisztrációs Kártya aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a regisztráció során a Vendég és/vagy az Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott valamennyi személyes adatot a Szolgáltató a jogszabályi előírásoknak és az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A személyes adatok kezelésére kizárólag a Szolgáltató jogosult, azokat – a jogszabályban előírt eseteken kívül – harmadik személy nem jogosult megismerni, továbbá a Szolgáltató nem jogosult továbbítani.

Az adatkezelés célja a Szolgáltató jogszabályi kötelezettségeinek és a létrejött Szerződésnek a teljesítése, a Szerződés szerinti Ellenérték számlázása, továbbá az e-mail címe felhasználásához hozzájárulást adó Vendég és/vagy vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) részére (feliratkozás hírlevélre) elektronikus úton közvetlen megkeresés módszerével a Szolgáltató aktuális Szolgáltatásairól - reklámot tartalmazó – küldemény küldése. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel. Az adatkezelés időtartama az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén a Szerződés megszűnését, illetve a számlázást követően megszűnik. Az e-mail címe felhasználásához hozzájáruló Vendég és/vagy vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) esetén az adatkezelés a Vendég és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) neve és e-mail címe vonatkozásában az adatkezelési cél megszűnéséig, vagy a Vendég és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) adatkezelést megtiltó rendelkezéséig tart.

8.4./ A Szolgáltató köteles a birtokába került személyes adatok biztonságáról gondoskodni, azokat a technikai és szervezési intézkedéseket megtenni és azokat az eljárási szabályokat kialakítani, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Szolgáltató köteles továbbá a személyes adatok védelmét biztosítani különösen a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

8.5./ A Vendég és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) jogosultak a Szolgáltatótól tájékoztatást kérni a személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik azok helyesbítését, illetve – a 8.1./ pontban meghatározott kötelező adatkezelés körébe tartozó személyes adatoktól eltekintve, mindaddig, amíg annak indoka fennáll – a Vendég és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) kérhetik személyes adataik törlését, továbbá tiltakozhatnak ezen személyes adataik kezelése ellen.

A Vendég és/vagy az Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) az e-mail címük felhasználásához adott hozzájárulásukat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosultak visszavonni a Szolgáltató bármely elérhetőségén, amelynek a Szolgáltató köteles haladéktalanul eleget tenni. A Vendég és/vagy az Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) a jelen fejezetbe foglalt jogaik megsértése esetén jogosultak bírósághoz fordulni.

IX. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

9.1./ A Szerződés megszűnik annak szerződésszerű teljesítésével, illetve a Felek jogosultak a Szerződést közös megegyezéssel bármikor akár szóban, akár írásban megszűntetni, azzal, hogy a Szerződés közös megegyezéssel való megszűntetésére a 3.1.3./ pont szabályait megfelelően alkalmazni kell.

9.2./ Elállás

9.2.1./ A Vendég a Szálláshely-szolgáltatás Szolgáltató általi nyújtásának a megkezdése előtt a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával jogosult a már létrejött Szerződéstől elállni, amennyiben a Szolgáltatás Szolgáltató általi nyújtását nem kívánja. Ez az elállási jog illeti meg a Vendéget abban az esetben is, amennyiben a Szerződés létrejöttét követően a Szolgáltatóhoz intézett módosítási igény tárgyában – pl. a Szálláshely-szolgáltatás és hozzá esetlegesen kapcsolódó Kiegészítő Szolgáltatás(ok) Vendég által kezdeményezett eltérő időpontban vagy időszakban való nyújtása tárgyában - a Felek között esetlegesen megállapodás és így Szerződés módosítás nem jön létre és erre tekintettel a Vendég a Szolgáltatásnak az eredeti Szerződés szerinti tartalommal való nyújtását a Szolgáltatótól nem kívánja.

Az elállási jog Vendég általi ráutaló magatartással való gyakorlásának minősül az is, ha erre vonatkozó elállási nyilatkozat tétele (közlése) nélkül a Szolgáltatási Szerződés szerinti Szobát az Érkezés Napján az előírt határidőben a Vendég és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) nem foglalják el, azzal, hogy ez esetben az elállási jog gyakorlása időpontjának az Érkezés Napjának a Szoba elfoglalására előírt legkésőbbi határidejének az eredménytelen eltelte minősül.

A Szálláshely-szolgáltatás nyújtásának a megkezdését követően a Vendéget az elállási jog már nem, hanem csak a rendes felmondás joga illeti meg a 9.3./ pont rendelkezései szerint.

9.2.2./ Amennyiben a Vendég és a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) a Szálláshely-szolgáltatásnak megfelelő típusú Szobát az Érkezés Napján a Szolgáltató által vállalt határidőben nem tudják elfoglalni és a Szolgáltató ezzel kapcsolatos késedelme a 3 órát meghaladja, úgy ezen 3 órás határidő eredménytelen elteltét követően a Vendég jogosult a Szerződéstől a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával elállni.

9.2.3./ Amennyiben a Szolgáltatási Szerződésben a Szolgáltató és a Vendég az Ellenérték, illetve annak meghatározott Ellenérték-része előre való megfizetésében állapodtak meg és a Vendég az így meghatározott Ellenértéket, illetve Ellenérték-részt legkésőbb a Szálláshely-szolgáltatás nyújtása megkezdése napjáig a Szolgáltatónak maradéktalanul nem fizeti meg, vagy ha a Szolgáltató 8.1./ pont szerinti kötelező adatkezeléséhez szükséges személyes adatokat a Vendég és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) - aki(k)nek a magatartásáért a Vendég felelős – nem bocsátják a Szolgáltató rendelkezésére, illetve abban a Szolgáltatóval nem működnek közre, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és olyan okból, amelyért a Vendég a felelős a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni.

9.3./ Rendes felmondás

A Szerződés – az alábbi kivételtől eltekintve - rendes felmondás útján nem szüntethető meg. A Vendég a már létrejött Szerződést a Szálláshely-szolgáltatás nyújtásának a megkezdése után is jogosult a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával rendes felmondás útján indokolás nélkül megszűntetni, amennyiben a Szolgáltatás Szerződés szerinti tartalommal történő további nyújtását a Szolgáltatótól nem kívánja, amely esetben a Szerződés a rendes felmondás Szolgáltatóval való közlésével szűnik meg.

9.4./ Rendkívüli felmondás

9.4.1./ A Vendég jogosult a Szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján megszűntetni, abban a nem várt esetben, amennyiben

a./ a Vendég és a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy részére a Szerződés szerinti Szolgáltatást a Szolgáltató a Szerződés rendelkezéseit súlyosan sértő módon nyújtja és a szerződésszerű állapotot a Szolgáltató felhívás ellenére sem biztosítja,

b./ a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személy vagy más Vendég a Vendéggel és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személlyel szemben a Szállodában való békés tartózkodással és a nyugodt pihenéssel, vagy az emberi együttélés követelményeivel nyilvánvalóan ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartást tanúsít és azt a Szolgáltató felszólítás ellenére sem orvosolja,

c./ a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személy vagy más Vendég olyan fertőző betegségben szenved, ami a Vendég és a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy egészségét veszélyezteti

azzal, hogy az a./ és a b./ alpont szerinti esetben az azonnali hatályú felmondást nem kell előzetes felhívásnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a Vendégtől a Szerződés fenntartása nem elvárható.

9.4.2./ A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján megszűntetni, abban a nem várt esetben, amennyiben

a./ a Vendég és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy a Szállodát – beleértve a Szobát is - rongálja, illetve rendeltetésével ellentétesen használja és azzal felszólítása ellenére sem hagy fel,

b./ a Vendég és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy a Szálloda személyzetével, a Szállodában tartózkodó más Vendégekkel, avagy egyébként a Szállodában tartózkodó egyéb személyekkel szemben a békés ott tartózkodással és a nyugodt pihenéssel, vagy az emberi együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartást tanúsít és azt felszólítása ellenére sem hagyja abba,
a Vendég és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy olyan fertőző betegségben szenved, ami a b./ alpontban meghatározott személyi kör egészségét veszélyezteti

azzal, hogy az a./ és a b./ alpont szerinti esetben az azonnali hatályú felmondást nem kell előzetes felhívásnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a Szolgáltatótól a Szerződés fenntartása nem elvárható.

9.5./ A 9.1./-9.4./ pont szerinti megszűnési, illetve megszűntetési okok a jogszabály által biztosított egyéb megszűnési, illetve megszűntetési okok alkalmazását és gyakorlását nem korlátozzák, illetve nem zárják ki.

X. KÉSEDELMI KAMAT, BÁNATPÉNZ, KÖTBÉREK, KÁRTÉRÍTÉS A FELEK HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGE

10.1./ A Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettség banki átutalás útján való teljesítése esetén, az akkor minősül a másik Fél részére megfizetettnek, ha a kérdéses összeg a másik Fél bankszámláján maradéktalanul jóváírásra került. Késedelmes fizetés esetén a késedelmesen teljesítő Fél a mindenkori jegybanki alapkamat + 7%-os mértékű késedelmi kamat (a továbbiakban: Késedelmi Kamat) másik Fél részére való megfizetésére köteles.

Amennyiben valamelyik Fél a másik Félnek költséggel és kamattal is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, úgy a fizetést elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a tartozásra kell elszámolni, a fizetésre kötelezett Fél ezzel ellentétes rendelkezése a Felek jogviszonyában hatálytalan.

10.2./ Bánatpénz

10.2.1./ Amennyiben a Vendég a már létrejött Szerződéstől a 9.2.1./ pont szerint eláll, úgy az alábbiak szerint meghatározott mértékű bánatpénzt (a továbbiakban: Bánatpénz) köteles a Szolgáltató részére megfizetni, vagyis:

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja a szállodát.
Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik - az érkezést megelőzően három nappal van lehetőség. Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a napi szobaárral azonos.
Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.

10.2.2./ Ha a Szolgáltatás nyújtásának a megkezdését követően a Szerződést a Vendég a 9.3./ pont szerinti rendes felmondás útján szűnteti meg, úgy a Vendég szintén Bánatpénz fizetésére köteles. A Bánatpénz összege ez esetben

a./ a Szálláshely-szolgáltatásért járó Szoba Ár összegének, vagy amennyiben

b./ a Szerződés szerinti Szálláshely-szolgáltatás részbeni nyújtására tekintettel a Szolgáltató már a Szoba Ár egy meghatározott részére (a továbbiakban: Szoba Ár-rész) jogosulttá vált, úgy a Szolgáltató részére a Szerződés szerint eredetileg járó Szoba Ár és az említett Szoba Ár-rész különbözetének

felel meg, vagyis utóbbi esetben a Vendég a Szolgáltató részére járó Szoba Ár-rész és a Bánatpénz megfizetésével akkora összeget köteles a Szolgáltató részére megfizetni, mint amennyi Szoba Ár a Szálláshely-szolgáltatás nyújtására tekintettel a Szerződés rendes felmondása hiányában a Szolgáltatót megillette volna.

10.3./ Ha a Szerződés a Vendég 9.2.2./ pont vagy a Szolgáltató 9.2.3./ pont szerinti elállása, avagy a Vendég 9.4.1./ pont vagy a Szolgáltató 9.4.2./ pont szerinti azonnali hatályú felmondása következtében szűnik meg, úgy az elállásra vagy az azonnali hatályú felmondásra okot adó Fél a másik Fél részére, meghiúsulási kötbér (a továbbiakban: Kötbér) fizetésére köteles. A Kötbér elállás esetén a 10.2.1. pontban meghatározott, míg azonnali hatályú felmondás esetén a 10.2.2./ pontban meghatározott Bánatpénz összegének felel meg.

10.4./ A Bánatpénz és/vagy a Kötbér mértéke számításánál a Külön Szolgáltatás(ok) Külön Díja(i), amennyiben ilyen(ek)ben a Felek a Szerződésben megállapodtak, nem kerül(nek) figyelembevételre. A Szerződés kizárólag Külön Szolgáltatás(ok)ra vonatkozó részétől való elállás és/vagy a Szerződés kizárólag Külön Szolgáltatás(ok)ra vonatkozó részének felmondása esetére – a Szolgáltatási Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a IX. fejezet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy erre az esetre Bánatpénz és/vagy Kötbér fizetési kötelezettség nem kerül kikötésre, ami nem zárja ki azt, hogy az adott Fél a másik Féllel szemben a kárai megtérítését követelje.

A Vendég a Szerződés létrejöttével, erre vonatkozó külön kikötés hiányában is, úgy nyilatkozik, hogy az ÁSZF-ben nevesített Bánatpénz és Kötbér mértékeket nem tartja túlzottnak, illetve a Szolgáltató 7.3./ pont szerinti kárért való helytállás terjedelmének korlátozását elfogadja. Amennyiben a Szerződés alapján Bánatpénz és/vagy Kötbér fizetési kötelezettség merül fel, úgy a Bánatpénz és/vagy a Kötbér – eltérő rendelkezés hiányában – az arra okot adó körülmény bekövetkezte napján, és az arra okot adó körülményenként külön-külön válik esedékessé.

10.5./ Amennyiben a Szerződés a IX. fejezet rendelkezései szerint esetlegesen teljesítés nélkül szűnik meg, úgy a Szolgáltató jogosult a Szálláshely-szolgáltatással érintett Szoba vonatkozásában a megszűnt Szerződés (fennmaradó) időtartamára újabb Szerződést létrehozni.

A fenti jogának a gyakorlásával a Vendég által sem vitatottan a Szolgáltató a Ptk. 340 §-a (1) bekezdése szerinti kárenyhítési kötelezettségének tesz eleget, így a megszűnt Szálláshely-szolgáltatással érintett Szoba újbóli értékesítésére tekintettel a Vendég a Szolgáltatótól nem követelheti, hogy a Szolgáltató az így más Vendégtől befolyó Ellenértékre vagy Ellenérték-részre tekintettel a kikötött Bánatpénznél és/vagy Kötbérnél kisebb összegű Bánatpénzt és/vagy Kötbér érvényesítsen, erre hivatkozással ugyanis a Bánatpénz és/vagy Kötbér fizetési kötelezettség mérséklését vagy elengedését a Vendég nem követelheti.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1./ Ahol a Szolgáltatási Szerződés és az annak elválaszthatatlan részét képező ÁSZF valamely kötelezettség teljesítésére - beleértve a jognyilatkozat-tételi, tájékoztatási, értesítési kötelezettséget is – konkrét teljesítési határidőt nem állapít meg, ott ezen kötelezettségének az adott Fél

  • a Szálláshely-szolgáltatás nyújtásának a megkezdését megelőzően, illetve befejeződését követően az erre okot adó körülmény(ek) bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül, míg
  • a Szálláshely-szolgáltatás nyújtásának az ideje alatt az erre okot adó körülmény(ek) bekövetkeztét követő 48 órán belül

köteles eleget tenni.

11.2./ Ha Felek bármelyike adatokat digitális adathordozón, vagy internet útján közöl a másik Féllel, köteles az adatok biztonságáról, biztonságosságáról és vírusmentességről megfelelő vírusvédelmi eszközzel gondoskodni. Amennyiben bármelyik Fél ezen kötelezettségét elmulasztja, és ezáltal a másik Fél bármely számítógépében vagy rendszerében kár keletkezik, a teljes kár megtérítése a fenti kötelezettségét megszegő Felet terheli.

11.3./ Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés és/vagy az annak elválaszthatatlan részét képező ÁSZF egyes rendelkezései teljes egészében vagy részben érvénytelenek lennének, úgy az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, kivéve, ha e nélkül Felek a Szerződést egymással nem hozták volna létre. Értelmezés vagy kiegészítés útján olyan szabályozást kell találni, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt a törvényileg megengedett keretek között eléri, vagy ahhoz a lehető legközelebb esik, amely kikötés értelemszerűen vonatkozik az esetleges joghézagok megszüntetésére is.

11.4./ A Szolgáltatási Szerződés és/vagy az ÁSZF egyes rendelkezéseit, függetlenül attól, hogy azok hol kerültek elhelyezésre, Felek megállapodása részeként és a tényleges tartalmuknak megfelelően kell Feleknek megítélniük és alkalmazniuk.

11.5./ A Szolgáltató a különböző fajtájú Szálláshely-szolgáltatások és/vagy Kiegészítő Szolgáltatások nyújtására vonatkozó 5.3./ pontban meghatározott tájékoztatásokat, akciókat és kedvezményeket, valamint a Házirendet jogosult – az ÁSZF egyoldalú módosításával egyezően - bármikor és egyoldalúan módosítani, azzal, hogy ezen módosítások a már létrejött és akár többször módosított Szerződés tartalmát nem érinthetik.

11.6./ Amennyiben a Szerződést a Szolgáltatóval a Szolgáltatást igénybevevő személyek Vendégként jogosulti oldalon együtt hozzák létre, úgy a létrejött Szerződés tekintetében ezen Vendégek egyetemleges kötelezettnek minősülnek.

11.7./ Felek a Szerződés hatálya alatt a tevékenységük során kötelesek a másik Fél jogait és érdekeit szem előtt tartva, a másik Fél működését gátló, hátráltató magatartást mellőzve eljárni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szerződés kapcsán felmerülő valamennyi jogvitát békés úton oldják meg.

11.8./ A Szolgáltatási Szerződésben és az annak elválaszthatatlan részét képező ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a kollíziós szabályok nélküli magyar jog, így különösen az 1.2./ pontban hivatkozott jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Badacsony, 2012. július 1.

B1237 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltató
képviseli: Nagy Miklós ügyvezető

Oszd meg másokkal is Bonvino élményt:
Szobafoglalás
Érkezés:
Elutazás:
Winess hétköznapok
Hétköznapi pihenés a bor és wellness jegyében.
Kisfaludy-ház étterem
"A Balaton gyöngyszeme"
Akciók és csomagajánlatok
49 900 HUF / fő / 3 éj -től
104 900 HUF / fő / 3 éj -től
28 900 HUF / fő / 2 éj -től
32 900 HUF / fő / 2 éj -től
Közösségi oldalak